Menu
Søg
Dansk Design Center 2018: Danmarks design DNA skal på verdenskortet igen
28. februar 2018
Danmark står stærkt som designnation, men vi kan blive bedre til at udnytte det store potentiale, der ligger i den globale begejstring over dansk design.
Boxing Future Health udforsker scenarier for sundhedsvæsnet anno 2050.
Boxing Future Health udforsker scenarier for sundhedsvæsnet anno 2050.

I december sidste år mødtes omkring 50 erhvervsledere, sundhedseksperter, hospitalsdirektører, teknologer og designere hos Dansk Design Center for at udforske fremtiden for sundhed anno 2050. I et nøje tilrettelagt fremtidslaboratorium oplevede deltagerne fire forskellige mulige  fremtider for sundhed. De gik på opdagelse i fire fysiske installationer – rum udformet som rå prototyper – af hvordan en patient i forskellige scenarier ville opleve og forholde sig til sundhed.

Dernæst trak deltagerne i arbejdstøjet og drøftede, hvilke helt konkrete konsekvenser de forskellige scenarier kunne tænkes at have for deres respektive organisationer indenfor blot 5-10 års sigt: Udfordringer med digitalisering og teknologi, radikale ændringer i markederne, implikationer for regulering, for fremtidens kompetencebehov, osv. Udbyttet var dels nye indsigter i egen organisation; dels input fra deltagerne til hvordan projektet kunne forfines og raffineres yderligere.

I 2018 udfoldes projektet med vores samarbejdspartnere: Medicoindustrien, Rigshospitalet, Nyt Nordsjællands hospital, Metropol og Aalborg Universitet samt scenariebureauet Public Futures. Gennem fælles arbejde i SIRIkommissionen har vi desuden hentet input til arbejdet fra Ingeniørforeningen, virksomheder og eksperter indenfor kunstig intelligens og digitalisering.

Design for transformation: Der er ny vækst i design
Siden 1978, i de fire årtier Dansk Design Center har eksisteret (og som vi vil fejre behørigt i år), har vi bestræbt os på at styrke danske virksomheders konkurrenceevne, nationalt og internationalt, gennem design. Det er stadig en central del af vores mission. Forskellen til i dag er blot at den kontekst, som virksomheder udvikler løsninger i – og den rolle designerne dermed spiller i organisationer eller som rådgivere – er radikalt forandret.

I dag ser vi et billede af hastig digitalisering som indebærer at designernes arbejdsfelt i endnu højere grad end tidligere kommer til at handle om transformation: Af nye produkter og services, så de bliver mere meningsfulde, funktionelle og attraktive. Af nye forretnings- og styringsmodeller, så de udløser mere værdi for kunder, brugere, partnere, interessenter – og for samfundet.

Her ser vi, at det er Dansk Design Centers rolle at skabe muligheder for hurtigere og mere samarbejdsorienterede eksperimenter for at afdække, hvor ny værdi kan skabes. Det kan endda måles direkte på bundlinjen, viser vores målinger, der er valideret af uafhængige eksperter. Således bidrog Dansk Design Centers programmer ifølge de virksomheder, vi har samarbejdet med, til en værditilvækst på mere end 225 mio. kr. i den private sektor over en treårig periode.

Vi kan se, at designernes mindset, tilgange og metoder er helt afgørende for at kunne bringe vidt forskellige parter i spil for at opdage nye veje til værdi i sammenhænge som er komplekse og turbulente. Det er projektet Boxing Future Health, som jeg beskrev ovenfor, ét blandt flere eksempler på. Metoden med at benytte design til at skabe koncepter, ressourcer og platforme som vores samarbejdspartnere kan stå på og høste værdi af vil i 2018 gå igen i flere andre initiativer – fra byudvikling og mobilitet til branding af dansk design internationalt.

Samtidig vil vi arbejde hårdt for at skalere og udbrede den store ”motorvej” i vores arbejde, nemlig helt konkrete designforløb for små og mellemstore danske virksomheder.

Lad mig løfte sløret for nogle af de nye indsatser vi har store forventninger til i 2018. Jeg indleder hver indsats med et åbent spørgsmål, fordi vi godt ved, at vi ikke selv har alle svarene, men at de skal findes sammen med de mange stærke samarbejdspartnere, vi tænker nyt sammen med

Dansk design DNA: Hvordan kan vi komme ud af andedammen – og over dammen?
Hvis design skal være relevant for virksomhedere som konkurrencefaktor, må man i en lille åben økonomi som den danske nødvendigvis arbejde internationalt med forhold som branding, eksport, investering mv. Men som vores nye internationale Advisory Board sagde nærmest enstemmigt, da vi mødtes med dem sidste år, så har Danmark og dansk design langt fra forløst det potentiale for global branding og samarbejde, som vores evner tilsiger.

Vi vil derfor i 2018 samarbejde bredt i design- og erhvervsfeltet med at opbygge en global platform for branding af dansk design – blandt andet med afsæt i det flotte arbejde, som Designrådet har stået i spidsen for om Dansk Design DNA, samt de kategorier, som på stærk vis formidler den forskel, design kan gøre, gennem Danish Design Award (som vi naturligvis holder igen til maj sammen med Design denmark, hos Dansk Industri). Allerede sidste år afprøvede vi sammen med blandt andre Design denmark, KADK, Kolding Designskole samt Designmuseum Danmark hvordan et sådant globalt koncept kunne fungere i praksis via et sæt workshops hos Parsons School of Design i New York. Nu vil vi videre ud i USA og vi kigger mod lande som Kina, Singapore og Japan som andre mulige destinationer for indsatsen de kommende år.

International Advisory Board
Agnete Schlichtkrull
I 2017 fik Dansk Design Center og Designrådet et fælles Advisory Board af høj, international klasse.

REMODEL: Når hæderkronede virksomheder deler hemmeligheder for at skabe bedre forretning
Det er ikke nogen nyhed indenfor softwarebranchen, at open source er en stærk tilgang til innovative og skalérbare løsninger. Open source indebærer, at en producent deler hele produktets opskrift med omverdenen og tillader andre, selv konkurrenter, at være med-skabere af det. Men kan hardwareproducenter gøre dem kunsten efter? Og hvad indebærer det i praksis?

Ti danske virksomheder – fra store koncerner som Grundfos til mindre virksomheder som SitPack – indgår netop nu i REMODEL, et intensivt sprintforløb, hvor de efterprøver open source-metoder i deres udviklingsarbejde. Ved hjælp af en digital læringsplatform og et internationalt mentorkorps er det tanken, at virksomhederne på kun otte uger når frem til en ny forretningsstrategi for ét af deres produkter.

Bang & Olufsen
Bang & Olufsen
Nyt liv til gamle højttalere: Bang & Olufsen deltog i testforløbet af REMODEL.

Designrejsen: Hvordan kan vi nå 1000 virksomheder med en designindsats på 3 år?
I 2017 afsluttede vi vores store PLUS-program, hvor knap 20 danske virksomheder og 20 designere samarbejdede om innovationsudfordringer. PLUS-programmet var ganske intensivt og bidrog til stor og målbar effekt for mange af deltagerne. I 2018 spørger vi hvordan vi kan bringe disse erfaringer og metoder til langt flere virksomheder. Derfor har vi lanceret Designrejsen, som omfatter oplæg, workshops og korte forløb der gennemføres i samarbejde med vores helt nye korps af nøje udvalgte designmentorer. Allerede i 2017 nåede vi ud til knap 300 virksomheder med indsatsen, og forventer at nå mindst lige så mange i løbet af det kommende år.

Vores store indsats overfor virksomheder og fokus på erhvervslivet generelt har også manifesteret sig i et samarbejde med virksomhedsledergrupperne, kaldet VL-grupper. Med en række oplæg og konferencer samt et særligt tilrettelagt brætspil har gruppernes mere end 4000 deltagere fået mulighed for at beskæftige sig med designmetoder og designtænkning. Spillet, som en arbejdsgruppe under VL har udviklet i samarbejde med bureauet Workz, kan downloades hos vl.dk.

Tal på design: Hvad er det værd og hvem er designerne?
I 2018 vil vi sammen med Dansk Industri gentage vores store nationale kortlægning af danske erhvervsvirksomheders designanvendelse og værdien af design, som vi kalder ”Exploring Design Impact”. Vi gennemførte sidst undersøgelsen i 2016. I år forventer vi atter at høste svar fra flere end 800 virksomheder, ligesom vi vil gå et spadestik dybere for at kvantificere de økonomiske gevinster ved gennemgribende designanvendelse. Herudover har vi inviteret de øvrige nordiske designorganisationer til at kortlægge ”Den Nordiske Designressource”: Vi indhenter data, der kan belyse, hvem designerne er, hvor de arbejder og hvilke typer opgaver, de er involveret i. Tilsammen forventer vi, at de to analyser vil give os et mere tydeligt billede af sammenhængen mellem efterspørgsel og udbud på designområdet –  så vi får overblik over de områder, der kræver ekstra opmærksomhed.

Fremtidens mobilitet: Hvordan kan man skabe ambitiøse løsninger i et yderområde?
Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, TDC, SIRIkommissionen samt World Economic Forum gennemfører vi i 2018 en åben innovation challenge med fokus på design af nye mobilitetsløsninger til yderområder. Kommunens ambition er at involvere lokale og globale virksomheder, borgere, kommunens ansatte, eksperter og andre aktører i en proces, der benytter data og designmetoder til at fremelske nye ideer der kan gøre kommunen attraktiv og styrke mobiliteten. Projektet bliver sparket i gang med en konference og workshop sammen med blandt andre World Economic Forum til juni.

InnoFounder: Hvordan kan design gøre en forskel for ambitiøse startups?
I et tæt partnerskab med Copenhagen Institute for Interaction Design (CIID) og med bidrag fra BLOXHUB afvikler Dansk Design Center de kommende tre år Innovationsfondens inkubator for nyuddannede med en videregående uddannelse – den tidligere Iværksætterpilot som vi nu kalder InnoFounder. Med støtte fra Innovationsfonden tilvejebringer vi et intensivt 12-måneders designbaseret vækstforløb, som omfatter workshops, netværk og træning, et skarpt mentorkorps, samt coworking-faciliteter i hele Danmark. Det største coworking-område forventer vi bliver i BLOXHUB, som stiller rammer til rådighed fra 2. halvår i 2018. Allerede nu kan vi se, at iværksætterne tager designmetoder og -tilgange til sig i deres udvikling, så det tegner lovende.

Design Universitet: Skal Danmark på verdenskortet for fremtidens topledere?
Dansk Design Center bidrager på forskellig vis til lederuddannelse i design, blandt andet med en ny sommerskole i innovation gennem design sammen med Copenhagen Business School. Men perspektiverne for næste generations træning i design er større. For nylig skrev Designrådets formandskab en interessant klumme i Børsen hvor de pegede på, at Danmark burde etablere et egentligt designuniversitet. Vi har drøftet ideen med en række af de centrale aktører i design- og uddannelsesfeltet, og konstaterer en nysgerrighed på at udforske perspektiverne for sådan et tiltag.

Særligt kunne vi fra Dansk Design Centers side se et potentiale i en model, hvor eksisterende universiteter samler kræfterne for at brande Danmark som den destination, hvor topledere kan lære såvel som opleve design i verdensklasse. Går man sammen på tværs af kunstnerisk funderede uddannelser, teknologiske miljøer samt business-skoler er det vores hypotese, at Danmark kunne blive en uhyre attraktiv destination for ”executive” uddannelse i design.  I 2018 håber vi derfor at indgå i et udviklingsarbejde sammen med de aktører, som kan og vil se perspektiverne.

Ny bolig, ny organisation, ny strategi
I begyndelsen af maj 2018 slår Rem Koolhas’ nye bygning BLOX på Københavns havnefront dørene op for offentligheden. Dansk Design Center får en prominent placering i huset, hvor bureauet Spacon & X netop nu færdiggør indretningen af vores nye lokaler. Men endnu vigtigere indgår ”design DNA” som en central drivkraft for husets innovationsforening, BLOXHUB, som bliver et ambitiøst arbejds- og kontorfællesskab med det mål at styrke Danmarks slagkraft og globale rækkevidde indenfor design, arkitektur og byudvikling. Allerede nu indgår vi i projekter i samarbejde med BLOXHUB, herunder konceptudvikling af en ny model for eksportalliancer.

Det har været en intens rejse at videreudvikle Dansk Design Center over de seneste tre år. Som vi træder ind i 2018, har vi justeret organisationen, vi får nye fysiske rammer, og endelig arbejder vi på en opdateret strategi for 2018-2020, som vil reflektere alt det, vi har lært til nu, og som vil søge at give styrket retning og ambition for vores virke fremover.

Som det forhåbentlig fremgår ovenfor, har vi allerede rigtig mange gode samarbejder i gang – fordi vi tror på, at værdi skabes bedre med andre. Tøv ikke med at række ud til os, hvis du og din organisation ser et perspektiv i at samarbejde om nogle af de spørgsmål, jeg rejser ovenfor – eller hvis du har nye spørgsmål, vi burde se nærmere på. 

BLOX i februar 2018: Næsten klar til indflytning.
BLOX i februar 2018: Næsten klar til indflytning.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox