Menu
Søg
Om Exploring Design Impact
Dansk Design Center undersøger værdien af design i danske virksomheder.

Hvad er værdien af at anvende design blandt danske virksomheder? Hvad kan vi lære af virksomheder, som vækster gennem en design-dreven tilgang til innovation? Hvilke barrierer kan vi kortlægge i virksomhederne og/eller deres omgivelser, som forhindrer dem i at udnytte design optimalt?

Det er tre helt centrale spørgsmål i projektet Exploring Design Impact som DDC i samarbejde med DI gennemførte første gang i 2016 og nu gennemfører igen i 2018 – dels for at opdatere tal om virksomheder designanvendelse, dels for at udforske nye veje til at måle den værdi design skaber.

Måling af design: Hvad er behovet i dag?
Størstedelen af de undersøgelser, der er gennemført, belyser værdiskabelsen i form af omsætning/overskud, beskæftigelse og eksport, mens der fortsat er begrænset (evidens baseret) viden om, hvordan design investeringer bør fortages og hvordan design bør ledes, organiseres og forankres for at opnå størst mulig værdi.

Ligeledes er der uhyre begrænset viden om hvad det helt konkret er for nogle barrierer i virksomhederne, der forhindrer dem i at bruge design til at øge deres værdiskabelse.

Endelig vil det være særdeles interessant at sætte danske beslutningstagere og designorienterede virksomheder i stand til at se udviklingen i designanvendelsen over tid, samt at kunne benchmarke på tværs af brancher og sektorer.

Danmark er en designnation. Design står højt på den politiske agenda. Og de førnævnte undersøgelser illustrer også, at der fortsat er flere virksomheder der dels anerkender, at design er en metode til innovation og at design skærper konkurrenceevnen, dels forankrer anvendelsen af design mere og mere strategisk i virksomheden. Det er positivt. Men der er fortsat en stor gruppe af virksomheder, der kan udløse et vækstpotentiale gennem brugen af design. Og man kan antage at i hvert fald én af barriererne for at investere flere ressourcer i design er den manglende dokumentation af return of investment.

Udfordringer for måling af design
Designbegrebet og ikke mindst designs betydning for innovation er i kraftig udvikling. Design rummer discipliner og tilgange som synes at være særlig relevant i en verden der til stadighed bliver mere global og kompleks og hvor teknologien udvikler sig ekspotentielt og innovationslandskabet er i konstant forandring.

Design er langt fra kun en skabelsesproces, der resulterer i nye produkter og serviceløsninger. Design omfatter designtænkning, der i stadig større udstrækning også varetages af kompetencer, der ikke er uddannet inden for det traditionelle designfag. Design flyder tættere og tættere sammen med teknologi og vi ser i disse år mange nye typer af succesfulde start ups, som er født i denne symbiose.

Den udvikling vi på designområdet har været vidne til de sidste 10 år er meget interessant. Men udviklingen – parletten af discipliner, bredden i anvendelsesområder, betydningen for innovation og meget mere – betyder også, at design måske er vanskeligere at måle i dag end nogensinde før. Vi kan måle som vi hidtil har gjort. Men der er en reelt risiko for, at vi langt fra måler på alle de faktorer, som design har indflydelse på, og dermed ikke opnår et validt billede af den værditilvækst, som design bidrager med.

Formål
Formålet med at gennemføre nye målinger er at imødekomme et løbende behov for viden og ikke mindst evidens om erhvervslivets anvendelse af design. Det er en viden, der kan danne grundlag planlægning  af fremadrettede initiativer til at understøtte og styrke anvendelsen af design som metode til innovation – både blandt virksomheder og i den etablerede designbranche. Og det er i særdeleshed formålet at bidrage til at kvalificere danske virksomhedsledere beslutninger om designinvesteringer.

Konkret er det formålet at:

  • Tilvejebringe ny og opdateret data om virksomheders værditilvækst gennem brugen af design i lyset af et designbegreb under forandring.
  • Følge udviklingen i anvendelsen af design – historisk udvikling (tidsserie) – for dermed at skabe gennemsigtighed og identificere interessante mønstre
  • Skabe grobund for dansk/europæisk/international benchmarking, herunder eventuelt et online diagnoseværktøj hvor virksomhederne kan benchmarke sig selv
  • Skabe indsigt i, hvordan virksomheder, der opnår værditilvækst gennem brugen af design, ledes, organiseres etc. – med andre ord, hvad kan vi lære af dem? Hvad er best practise og next practise?
  • Kortlægge barrierer for anvendelsen af design i virksomhederne, herunder barrierer som vil kunne adresseres politisk.
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox